کابل مفتول در سایز 2x16
افشارنژاد خراسان

ویژگی فنی میانگین قطر خارجی (mm) : 19.8 - سطح مقطع نامی (mm²) : 2x10

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل مفتول در سایز 2x10
افشارنژاد خراسان

ویژگی فنی میانگین قطر خارجی (mm) : 16.9 - سطح مقطع نامی (mm²) : 2x6

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل مفتول در سایز 2x6
افشارنژاد خراسان

ویژگی فنی میانگین قطر خارجی (mm) : 15.2 - سطح مقطع نامی (mm²) : 2x4

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل مفتول در سایز 2x4
افشارنژاد خراسان

ویژگی فنی میانگین قطر خارجی (mm) : 14.2 - سطح مقطع نامی (mm²) : 2x1.5

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل مفتول در سایز 2x2.5
افشارنژاد خراسان

ویژگی فنی میانگین قطر خارجی (mm) : 12.5 - سطح مقطع نامی (mm²) : 2x1

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل مفتول در سایز 2x1.5
افشارنژاد خراسان

ویژگی فنی سطح مقطع نامی (mm²) : 11.6 - میانگین قطر خارجی (mm) : 2x0.75

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل مفتول در سایز 10*2
سیمیا

ویژگی فنی کلاس هادی : 2 - ضخامت نامی عایق : 1 - ضخامت نامی فیلر : 0.6 - ضخامت نامی روکش : 1.4 - میانگین قطر نهایی (حداقل) : 13.5 - میانگین قطر نهایی (حداکثر) : 17.5 - حداکثر مقاومت هادی : 1.83 - وزن تقریبی : 459

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل مفتول در سایز 10*2
سیمیا

ویژگی فنی کلاس هادی : 1 - ضخامت نامی عایق : 1 - ضخامت نامی فیلر : 0.6 - ضخامت نامی روکش : 1.4 - میانگین قطر نهایی (حداقل) : 13 - میانگین قطر نهایی (حداکثر) : 16.5 - حداکثر مقاومت هادی : 1.83 - وزن تقریبی : 428

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل مفتول در سایز 6*2
سیمیا

ویژگی فنی کلاس هادی : 2 - ضخامت نامی عایق : 0.8 - ضخامت نامی فیلر : 0.4 - ضخامت نامی روکش : 1.2 - میانگین قطر نهایی (حداقل) : 11 - میانگین قطر نهایی (حداکثر) : 14 - حداکثر مقاومت هادی : 3.06 - وزن تقریبی : 282

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل مفتول در سایز 6*2
سیمیا

ویژگی فنی کلاس هادی : 1 - ضخامت نامی عایق : 0.8 - ضخامت نامی فیلر : 0.4 - ضخامت نامی روکش : 1.2 - میانگین قطر نهایی (حداقل) : 10.5 - میانگین قطر نهایی (حداکثر) : 13.5 - حداکثر مقاومت هادی : 3.06 - وزن تقریبی : 261

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل مفتول در سایز 4*2
سیمیا

ویژگی فنی کلاس هادی : 2 - ضخامت نامی عایق : 0.8 - ضخامت نامی فیلر : 0.4 - ضخامت نامی روکش : 1.2 - میانگین قطر نهایی (حداقل) : 10 - میانگین قطر نهایی (حداکثر) : 13 - حداکثر مقاومت هادی : 4.61 - وزن تقریبی : 219

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل مفتول در سایز 4*2
سیمیا

ویژگی فنی کلاس هادی : 1 - ضخامت نامی عایق : 0.8 - ضخامت نامی فیلر : 0.4 - ضخامت نامی روکش : 1.2 - میانگین قطر نهایی (حداقل) : 9.6 - میانگین قطر نهایی (حداکثر) : 12.5 - حداکثر مقاومت هادی : 4.61 - وزن تقریبی : 201

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل مفتول در سایز 2.5*2
سیمیا

ویژگی فنی کلاس هادی : 2 - ضخامت نامی عایق : 0.8 - ضخامت نامی فیلر : 0.4 - ضخامت نامی روکش : 1.2 - میانگین قطر نهایی (حداقل) : 9 - میانگین قطر نهایی (حداکثر) : 12 - حداکثر مقاومت هادی : 7.41 - وزن تقریبی : 168

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل مفتول در سایز 2.5*2
سیمیا

ویژگی فنی کلاس هادی : 1 - ضخامت نامی عایق : 0.8 - ضخامت نامی فیلر : 0.4 - ضخامت نامی روکش : 1.2 - میانگین قطر نهایی (حداقل) : 8.6 - میانگین قطر نهایی (حداکثر) : 11.5 - حداکثر مقاومت هادی : 7.41 - وزن تقریبی : 156

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل مفتول در سایز 1.5*2
سیمیا

ویژگی فنی کلاس هادی : 2 - ضخامت نامی عایق : 0.7 - ضخامت نامی فیلر : 0.4 - ضخامت نامی روکش : 1.2 - میانگین قطر نهایی (حداقل) : 7.8 - میانگین قطر نهایی (حداکثر) : 10.5 - حداکثر مقاومت هادی : 12.1 - وزن تقریبی : 123

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل مفتول در سایز 1.5*2
سیمیا

ویژگی فنی کلاس هادی : 1 - ضخامت نامی عایق : 0.7 - ضخامت نامی فیلر : 0.4 - ضخامت نامی روکش : 1.2 - میانگین قطر نهایی (حداقل) : 7.6 - میانگین قطر نهایی (حداکثر) : 10 - حداکثر مقاومت هادی : 12.1 - وزن تقریبی : 114

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا