کابل چند رشته افشان 10*2 متر

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 10*2 - ساخت کشور : ایران

۳۰,۰۳۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 1/5*7
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 1/5 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۲۱,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 35*5
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 35 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل افشان 25*5
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 25 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۱۴۱,۲۴۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 16*5
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 16 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۱۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 10*5
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 10 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۹۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 6*5
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 6 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۵۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 4*5
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 4 میلیمتر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۴۰,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 2/5*5
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 2/5 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 1/5*5
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 1/5 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۱۷,۱۰۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 1*5
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 1 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۶۹۱,۲۲۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 35*4
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 35 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل افشان 25*4
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 25 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۱۸۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 16*4
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 16 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۱۲۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 10*4
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 10 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۷۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 6*4
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 6 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۴۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 4*4
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 4 میلیمتر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۳۱,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 2/5*4
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 2/5 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۲۰,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 1/5*4
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 1.5میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۱۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 1*4
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 1 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۹,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 0.75*4
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 0.75 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۴۳۱,۲۱۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 0.50*4
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 0.50 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۳۳۴,۹۱۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 35+70*3
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 70 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل افشان 50*3
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 50 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۱۶۳,۷۱۰ تومان

جزئیات کالا