لوله فلکسی 25*1 میلیمتری
خاورنو

ویژگی فنی قطر خارجی : 70 mm - قطر داخلی : 26* mm 30 - شعاع خم : 0.29 mm

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

لوله فلکسی 21*3.4*25 میلیمتری
خاورنو

ویژگی فنی قطر خارجی : 60 mm - قطر داخلی : 20*24.5 mm - شعاع خم : 0.21 mm

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

لوله فلکسی 16*1.2*20 میلیمتری
خاورنو

ویژگی فنی قطر خارجی : 50 mm - قطر داخلی : 19.5*16 mm - شعاع خم : 0.15 mm

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

لوله فلکسی 13*3.8*16 میلیمتر
خاورنو

ویژگی فنی قطر خارجی : 42 mm - قطر داخلی : 16.5*13 mm - شعاع خم : 0.12 mm

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

لوله فلکسی 11*5/16*12 میلیمتری
خاورنو

ویژگی فنی قطر خارجی : 37 mm - قطر داخلی : 14.5*11 mm - شعاع خم : 0.10 mm

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

نردبان کابل
خاورنو

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

نردبان کابل
خاورنو

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

سینی کابل
خاورنو

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

اتصالات لوله کاندوئیت PG 29
خاورنو

ویژگی فنی نوع لوله : کاندوئیت - قطر خارجی : 43 mm - قطر داخلی : 36 mm - طول : 75 mm - ارتفاع : 48 mm

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

اتصالات لوله کاندوئیت PG 21
خاورنو

ویژگی فنی نوع لوله : کاندوئیت - قطر خارجی : 33 mm - قطر داخلی : 27 mm - طول : 65 mm - ارتفاع : 35 mm

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

اتصالات لوله کاندوئیت PG 16
خاورنو

ویژگی فنی نوع لوله : کاندوئیت - قطر خارجی : 27 mm - قطر داخلی : 21.5 mm - طول : 52 mm - ارتفاع : 28 mm

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

اتصالات لوله کاندوئیت PG 13.5
خاورنو

ویژگی فنی نوع لوله : کاندوئیت - قطر خارجی : 25 mm - قطر داخلی : 19.5 mm - طول : 50 mm - ارتفاع : 26 mm

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

اتصالات لوله کاندوئیت PG 11
خاورنو

ویژگی فنی نوع لوله : کاندوئیت - قطر خارجی : 25 mm - قطر داخلی : 18.5 mm - طول : 50 mm - ارتفاع : 26 mm

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

اتصالات لوله کاندوئیت PG 48
خاورنو

ویژگی فنی نوع لوله : کاندوئیت - ضخامت : 2 mm - طول : 40 mm - شعاع خم : 175 mm

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

اتصالات لوله کاندوئیت PG 36
خاورنو

ویژگی فنی نوع لوله : کاندوئیت - ضخامت : 1.5 mm - طول : 30 mm - شعاع خم : 95 mm

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

اتصالات لوله کاندوئیت PG 29
خاورنو

ویژگی فنی نوع لوله : کاندوئیت - ضخامت : 1.25 mm - طول : 30 mm - شعاع خم : 92 mm

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

اتصالات لوله کاندوئیت PG 21
خاورنو

ویژگی فنی نوع لوله : کاندوئیت - ضخامت : 1 mm - طول : 20 mm - شعاع خم : 78 mm

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

اتصالات لوله کاندوئیت PG 16
خاورنو

ویژگی فنی نوع لوله : کاندوئیت - ضخامت : 1 mm - طول : 15 mm - شعاع خم : 65 mm

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

اتصالات لوله کاندوئیت PG 13.5
خاورنو

ویژگی فنی ضخامت : 1 mm - طول : 15 mm - شعاع خم : 65 mm

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

اتصالات لوله کاندوئیت PG 48
خاورنو

ویژگی فنی نوع لوله : کاندوئیت - قطر خارجی : 65 mm - قطر داخلی : 60.2 mm - ضخامت : 1.5 mm - بیشترین طول : 113 mm - کمترین طول : 57 mm

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

اتصالات لوله کاندوئیت PG 36
خاورنو

ویژگی فنی نوع لوله : کاندوئیت - قطر خارجی : 51 mm - قطر داخلی : 47 mm - ضخامت : 1.5 mm - بیشترین طول : 92 mm - کمترین طول : 46 mm

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

اتصالات لوله کاندوئیت PG 29
خاورنو

ویژگی فنی قطر خارجی : 41 mm - قطر داخلی : 37 mm - ضخامت : 1.5 mm - بیشترین طول : 76 mm - کمترین طول : 38 mm

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

اتصالات لوله کاندوئیت PG 21
خاورنو

ویژگی فنی نوع لوله : کاندوئیت - قطر خارجی : 31.5 mm - قطر داخلی : 28.2 mm - ضخامت : 1.25 mm - بیشترین طول : 62 mm - کمترین طول : 31 mm

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

اتصالات لوله کاندوئیت PG 16
خاورنو

ویژگی فنی نوع لوله : کاندوئیت - قطر خارجی : 25 mm - قطر داخلی : 22.2 mm - ضخامت : 1 mm - بیشترین طول : 60 mm - کمترین طول : 30 mm

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا