سیم ارت مفتولی 240*1
زیتون

مشخصات فنی سطح مقطع نامی(قطر مس) : - وزن تقریبی : 1831 - تولید کننده : شرکت زیتون - ساخت کشور : ایران

۳۱۱,۸۵۰ تومان

جزئیات کالا

سیم مفتول سایز 4*1
نوید

مشخصات فنی سطح مقطع نامی(قطر مس) : 4 میلیمتر مربع - جنس روکش : pvc - تولید کننده : شرکت نوید - ساخت کشور : ایران

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

سیم مفتولی سایز 2.5*1
نوید

مشخصات فنی سطح مقطع نامی(قطر مس) : 2.5 میلی متر مربع - جنس روکش : pvc - تولید کننده : شرکت نوید - ساخت کشور : ایران

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

سیم مفتول سایز 1.5*1
نوید

مشخصات فنی سطح مقطع نامی(قطر مس) : 1.5میلی متر مربع - جنس روکش : pvc - تولید کننده : شرکت نوید - ساخت کشور : ایران

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

سیم مفتولی سایز 1*1
نوید

مشخصات فنی سطح مقطع نامی(قطر مس) : 1*1 - جنس روکش : pvc - تولید کننده : شرکت نوید - ساخت کشور : ایران

۱۱۱,۲۸۰ تومان

جزئیات کالا

سیم ارت 25*1
نوید

مشخصات فنی سطح مقطع نامی(قطر مس) : 25 میلی متر مربع - ولتاژ نامی : 750/450 ولت - جنس مغزی سیم : مس - جنس روکش : pvc - متراژ هر حلقه : 100 متر - تولید کننده : شرکت نوید - ساخت کشور : ایران - رنگ بندی

۲۳,۹۶۸ تومان

جزئیات کالا

سیم ارت 35*1
نوید

مشخصات فنی سطح مقطع نامی(قطر مس) : 35 میلی متر مربع - ولتاژ نامی : 750/450 ولت - جنس مغزی سیم : مس - جنس روکش : pvc - متراژ هر حلقه : 100 متر - تولید کننده : شرکت نوید - ساخت کشور : ایران

۳۴,۷۷۵ تومان

جزئیات کالا

سیم ارت 50*1
نوید

مشخصات فنی سطح مقطع نامی(قطر مس) : 50 میلی متر مربع - ولتاژ نامی : 750/450 ولت - جنس مغزی سیم : مس - جنس روکش : pvc - متراژ هر حلقه : 100 متر - تولید کننده : شرکت نوید - ساخت کشور : ایران

۴۹,۴۳۴ تومان

جزئیات کالا

سیم ارت 70*1
نوید

مشخصات فنی سطح مقطع نامی(قطر مس) : 70 میلی متر مربع - ولتاژ نامی : 750/450 ولت - جنس مغزی سیم : مس - جنس روکش : pvc - متراژ هر حلقه : 100 متر - تولید کننده : شرکت نوید - ساخت کشور : ایران

۷۵,۹۷۰ تومان

جزئیات کالا

سیم ارت 16*1
نوید

مشخصات فنی سطح مقطع نامی(قطر مس) : 16 میلی متر مربع - ولتاژ نامی : 750/450 ولت - جنس مغزی سیم : مس - جنس روکش : pvc - متراژ هر حلقه : 100 متر - تولید کننده : شرکت نوید - ساخت کشور : ایران - رنگ بندی

۱۵,۴۰۸ تومان

جزئیات کالا

سیم ارت 10*1
نوید

مشخصات فنی سطح مقطع نامی(قطر مس) : 10 میلی متر - ولتاژ نامی : 750/450 ولت - جنس مغزی سیم : مس - جنس روکش : pvc - متراژ هر حلقه : 100 متر - تولید کننده : شرکت نوید - ساخت کشور : ایران

۱,۰۴۶,۴۶۰ تومان

جزئیات کالا

سیم ارت 1*6
نوید

مشخصات فنی سطح مقطع نامی(قطر مس) : 6 میلی متر مربع - ولتاژ نامی : 750/450 ولت - جنس مغزی سیم : مس - جنس روکش : pvc - متراژ هر حلقه : 100 متر - تولید کننده : شرکت نوید - ساخت کشور : ایران

۶۶۰,۱۹۰ تومان

جزئیات کالا

سیم ارت 4*1
نوید

مشخصات فنی سطح مقطع نامی(قطر مس) : 4 میلیمتر مربع - ولتاژ نامی : 750/450 ولت - جنس مغزی سیم : مس - جنس روکش : pvc - متراژ هر حلقه : 100 متر - تولید کننده : شرکت نوید - ساخت کشور : ایران

۴۴۰,۸۴۰ تومان

جزئیات کالا

سیم ارت 2.5*1
نوید

مشخصات فنی سطح مقطع نامی(قطر مس) : 2.5 میلی متر - ولتاژ نامی : 750/450 ولت - جنس مغزی سیم : مس - جنس روکش : pvc - متراژ هر حلقه : 100 متر - تولید کننده : شرکت نوید - ساخت کشور : ایران

۲۶۴,۲۹۰ تومان

جزئیات کالا

سیم ارت 1.5*1
نوید

مشخصات فنی سطح مقطع نامی(قطر مس) : 1.5میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - جنس روکش : pvc - متراژ هر حلقه : 100 متر - تولید کننده : شرکت نوید - ساخت کشور : ایران

۱۷۶,۵۵۰ تومان

جزئیات کالا

سیم ارت مفتولی 185*1
زیتون

مشخصات فنی سطح مقطع نامی(قطر مس) : - وزن تقریبی : 1831 - تولید کننده : شرکت زیتون - ساخت کشور : ایران - رنگ بندی - ضخامت عایق : 2 - میانگین قطر خارجی (حد بالا) : 24.9 - میانگین قطر خارجی (حد پایین) : 20.6 - حداقل مقاومت عایقی در 70 درجه سانتی گراد : 0.0029 - حداقل مقاومت عایقی در 20 درجه سانتی گراد : 0.106

۳۳۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم ارت مفتولی 150*1
زیتون

مشخصات فنی سطح مقطع نامی(قطر مس) : - وزن تقریبی : 1494 - تولید کننده : شرکت زیتون - ساخت کشور : ایران - رنگ بندی - ضخامت عایق : 1.8 - میانگین قطر خارجی (حد بالا) : 22.5 - میانگین قطر خارجی (حد پایین) : 18.6 - حداقل مقاومت عایقی در 70 درجه سانتی گراد : 0.0029 - حداقل مقاومت عایقی در 20 درجه سانتی گراد : 0.129

۲۷۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم ارت مفتولی 120*1
زیتون

مشخصات فنی سطح مقطع نامی(قطر مس) : - وزن تقریبی : 1200 - تولید کننده : شرکت زیتون - ساخت کشور : ایران - رنگ بندی - ضخامت عایق : 1.6 - میانگین قطر خارجی (حد بالا) : 20.2 - میانگین قطر خارجی (حد پایین) : 16.7 - حداقل مقاومت عایقی در 70 درجه سانتی گراد : 0.0029 - حداقل مقاومت عایقی در 20 درجه سانتی گراد : 0.161

۲۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم ارت مفتولی 95*1
زیتون

مشخصات فنی سطح مقطع نامی(قطر مس) : - وزن تقریبی : 959 - رنگ بندی - ضخامت عایق : 1.6 - میانگین قطر خارجی (حد بالا) : 18.2 - میانگین قطر خارجی (حد پایین) : 15.1 - حداقل مقاومت عایقی در 70 درجه سانتی گراد : 0.0032 - حداقل مقاومت عایقی در 20 درجه سانتی گراد : 0.206

۱۷۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم ارت مفتولی 70*1
زیتون

مشخصات فنی سطح مقطع نامی(قطر مس) : - وزن تقریبی : 689 - رنگ بندی - ضخامت عایق : 1.4 - میانگین قطر خارجی (حد بالا) : 16.0 - میانگین قطر خارجی (حد پایین) : 13.2 - حداقل مقاومت عایقی در 70 درجه سانتی گراد : 0.0032 - حداقل مقاومت عایقی در 20 درجه سانتی گراد : 0.272

۱۲۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم ارت مفتولی 50*1
زیتون

مشخصات فنی سطح مقطع نامی(قطر مس) : - وزن تقریبی : 512 - رنگ بندی - ضخامت عایق : 1.4 - میانگین قطر خارجی (حد بالا) : 13.9 - میانگین قطر خارجی (حد پایین) : 11.5 - حداقل مقاومت عایقی در 70 درجه سانتی گراد : 0.0037 - حداقل مقاومت عایقی در 20 درجه سانتی گراد : 0.386

۸۷,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم ارت مفتولی 35*1
زیتون

مشخصات فنی سطح مقطع نامی(قطر مس) : - وزن تقریبی : 359 - رنگ بندی - ضخامت عایق : 1.2 - میانگین قطر خارجی (حد بالا) : 11.7 - میانگین قطر خارجی (حد پایین) : 9.7 - حداقل مقاومت عایقی در 70 درجه سانتی گراد : 0.0038 - حداقل مقاومت عایقی در 20 درجه سانتی گراد : 0.554

۶۳,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم ارت مفتولی 25*1
زیتون

مشخصات فنی سطح مقطع نامی(قطر مس) : - وزن تقریبی : 262 - رنگ بندی - ضخامت عایق : 1.2 - میانگین قطر خارجی (حد بالا) : 10.2 - میانگین قطر خارجی (حد پایین) : 8.4 - حداقل مقاومت عایقی در 70 درجه سانتی گراد : 0.0044 - حداقل مقاومت عایقی در 20 درجه سانتی گراد : 0.780

۴۵,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم ارت مفتولی 16*1
زیتون

مشخصات فنی سطح مقطع نامی(قطر مس) : - وزن تقریبی : 169 - تولید کننده : شرکت زیتون - ساخت کشور : ایران - رنگ بندی - ضخامت عایق : 1.0 - میانگین قطر خارجی (حد بالا) : 8.1 - میانگین قطر خارجی (حد پایین) : 6.7 - حداقل مقاومت عایقی در 70 درجه سانتی گراد : 0.0046 - حداقل مقاومت عایقی در 20 درجه سانتی گراد : 1.21

۲۹,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا