داکت ساده 30 × 30 میلی متر
البرز

ویژگی فنی کشور سازنده : ایران - برند : البرز - ابعاد محصول : 30 × 30 میلی متر - نوع محصول : داکت - جنس بدنه : ABS

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

داکت ساده 20 × 25 میلی متر
البرز

ویژگی فنی کشور سازنده : ایران - برند : البرز - ابعاد محصول : 20 × 25 میلی متر - نوع محصول : داکت - جنس بدنه : ABS

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

داکت ساده 20 × 20 میلی متر
البرز

ویژگی فنی کشور سازنده : ایران - برند : البرز - ابعاد محصول : 20 × 20 میلی متر - نوع محصول : داکت - جنس بدنه : ABS

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

داکت ساده 18 × 18 میلی متر
البرز

ویژگی فنی کشور سازنده : ایران - برند : البرز - ابعاد محصول : 18 × 18 میلی متر - نوع محصول : داکت - جنس بدنه : ABS

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

داکت ساده 16 × 16 میلی متر
البرز

ویژگی فنی کشور سازنده : ایران - برند : البرز - ابعاد محصول : 16 × 16 میلی متر - نوع محصول : داکت - جنس بدنه : ABS

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

داکت ساده 10 × 15 میلی متر
البرز

ویژگی فنی کشور سازنده : ایران - برند : البرز - ابعاد محصول : 10 × 15 میلی متر - نوع محصول : داکت - جنس بدنه : ABS

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

داکت ساده
البرز

ویژگی فنی کشور سازنده : ایران - برند : البرز - ابعاد محصول : 11*11 میلی متر - نوع محصول : داکت - جنس بدنه : ABS

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

داکت ساده با قابلیت پارتیشن بندی 60 × 100 mm
دانوب

ویژگی فنی کشور سازنده : ایران - برند : دانوب - ابعاد محصول : 60 × 100 mm - نوع محصول : داکت - جنس بدنه : ABS - نوع داکت : پارتیشن دار و ساده

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

داکت ساده با قابلیت پارتیشن بندی 60 × 80 mm
دانوب

ویژگی فنی کشور سازنده : ایران - برند : دانوب - ابعاد محصول : 60 × 80 mm - نوع محصول : داکت - جنس بدنه : ABS - نوع داکت : پارتیشن دار و ساده

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

داکت ساده با قابلیت پارتیشن بندی 60 × 60 mm
دانوب

ویژگی فنی کشور سازنده : ایران - برند : دانوب - ابعاد محصول : 60 × 60 mm - نوع محصول : داکت - جنس بدنه : ABS - نوع داکت : پارتیشن دار و ساده

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

داکت ساده با قابلیت پارتیشن بندی 40 × 100 mm
دانوب

ویژگی فنی کشور سازنده : ایران - برند : دانوب - ابعاد محصول : 40 × 100 mm - نوع محصول : داکت - جنس بدنه : ABS - نوع داکت : پارتیشن دار و ساده

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

داکت ساده با قابلیت پارتیشن بندی 40 × 40 mm
دانوب

ویژگی فنی کشور سازنده : ایران - برند : دانوب - ابعاد محصول : 40 × 40 mm - نوع محصول : داکت - جنس بدنه : ABS - نوع داکت : پارتیشن دار و ساده

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

داکت ساده با قابلیت پارتیشن بندی 40 × 80 mm
دانوب

ویژگی فنی کشور سازنده : ایران - برند : دانوب - ابعاد محصول : 40 × 80 mm - نوع محصول : داکت - جنس بدنه : ABS - نوع داکت : پارتیشن دار و ساده

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

داکت ساده با قابلیت پارتیشن بندی 40 × 60 mm
دانوب

ویژگی فنی کشور سازنده : ایران - برند : دانوب - ابعاد محصول : 40 × 60 mm - نوع محصول : داکت - جنس بدنه : ABS - نوع داکت : پارتیشن دار و ساده

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

داکت ساده با قابلیت پارتیشن بندی 40 × 50 mm
دانوب

ویژگی فنی کشور سازنده : ایران - برند : دانوب - ابعاد محصول : 40 × 50 mm - نوع محصول : داکت - جنس بدنه : ABS - نوع داکت : پارتیشن دار و ساده

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا