بست کمربندی 4.8*500 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 4.8*500 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 60

۸۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بست کمربندی 4.8*430 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 4.8*430 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 90

۷۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بست کمربندی 7.68*370 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 7.68*370 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 40

۹۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بست کمربندی 4.8*370 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 4.8*370 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 90

۴۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بست کمربندی 3.6*370 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 3.6*370 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 120

۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بست کمربندی 7.6*300 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 7.6*300 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 110

۸۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بست کمربندی 4.8*300 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 4.8*300 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 110

رایگان

جزئیات کالا

بست کمربندی 3.6*300 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 3.6*300 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 150

۲۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بست کمربندی 4.8*250 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 4.8*250 mm - رنگ : W/B

۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بست کمربندی 3.6*250 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 3.6*250 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 160

۲۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بست کمربندی 4.8*200 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 4.8*200 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 160

۲۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بست کمربندی 3.6*200 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 3.6*200 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 210

۲۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بست کمربندی 2.5*200 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 2.5*200 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 400

۱۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بست کمربندی 3.6*150 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 3.6*150 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 250

۱۵,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

بست کمربندی 2.5*150 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 2.5*150 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 500

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بست کمربندی 100*2.5 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 100*2.5 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 700

۶,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا