کابل زمینی 6*4
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل - سطح مقطع نامی : 6 میلی متر مربع - ساخت کشور : ایران

۳۱,۰۳۰ تومان

جزئیات کالا

کابل زمینی 4*4
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل - سطح مقطع نامی : 4 میلیمتر مربع - ساخت کشور : ایران

۲۰,۳۳۰ تومان

جزئیات کالا

کابل زمینی 25+50*3
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل - سطح مقطع نامی : 50 میلی متر مربع - ساخت کشور : ایران

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل زمینی 16+35*3
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل - سطح مقطع نامی : 35 میلی متر مربع - ساخت کشور : ایران

۱۳۸,۰۳۰ تومان

جزئیات کالا

کابل زمینی 16+25*3
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل - سطح مقطع نامی : 25 میلی متر مربع - ساخت کشور : ایران

۱۱۴,۴۹۰ تومان

جزئیات کالا

کابل زمینی 10*2
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل - سطح مقطع نامی : 10 میلی متر مربع - ساخت کشور : ایران

۲۷,۲۸۵ تومان

جزئیات کالا

کابل زمینی 6*2
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل - سطح مقطع نامی : 6 میلی متر مربع - ساخت کشور : ایران

۱۵,۸۳۶ تومان

جزئیات کالا

کابل زمینی 4*2
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل - سطح مقطع نامی : 4 میلیمتر مربع - ساخت کشور : ایران

۱۱,۲۳۵ تومان

جزئیات کالا

کابل زمینی 2/5*2
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل - ساخت کشور : ایران

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل زیر زمینی 1/5*2
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل - سطح مقطع نامی : 1/5 میلی متر مربع - ساخت کشور : ایران

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل افشان 1/5*7
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 1/5 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۱۵,۵۱۵ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 35*5
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 35 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل افشان 25*5
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 25 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۱۴۱,۲۴۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 16*5
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 16 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۹۰,۹۵۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 10*5
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 10 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۶۱,۲۰۴ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 6*5
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 6 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۳۷,۱۲۹ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 4*5
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 4 میلیمتر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۲۴,۹۳۱ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 2/5*5
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 2/5 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۱,۷۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 1/5*5
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 1/5 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۱,۰۵۲,۸۸۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 1*5
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 1 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۶۹۱,۲۲۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 35*4
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 35 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل افشان 25*4
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 25 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۱۱۲,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 16*4
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 16 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۷۲,۷۶۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 10*4
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 10 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۴۸,۸۹۹ تومان

جزئیات کالا